Lékárna IPC Děčín

Sofijská 2/3, 405 02 Děčín
kraj: Ústecký

Provozovatel: Lékárna Děčín a.s.
IČO: 02988518 , DIČ: CZ02988518 , IČZ: 51562000
Odpovědný zástupce: PharmDr. Marcela Soudková

Telefon: 412528091, Mobil: 605 438 824
E-mail: decin@ipcnet.cz

Otevírací doba: Po - Ne: 8:00 - 20:00

 

Společnost je součástí skupiny společnosti International Pharmaceutical Corporation, a.s., IČO: 258 39 136, se sídlem Brněnská 315/4, Hradec Králové, PSČ 500 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2397, s níž tvoří koncern. 

 

Naše lékárna slouží též jako místo pro osobní odběr e-shopu www.vasecocky.cz.

Vaše čočky

 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI LÉKÁRNA DĚČÍN a.s.

Představenstvo obchodní společnosti Lékárna Děčín a.s., IČO: 029 88 518, se sídlem Na Pankráci 1724/129, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19760 (dále jen „Společnost“) na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti International Pharmaceutical Corporation, a.s., IČO: 258 39 136, se sídlem Vrchlického 678/19, Hradec Králové, PSČ 500 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2397, svolává na den 31.3.2016 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti do sídla advokátní kanceláře Legal Artis, s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Václavské náměstí 807/64, Praha 1, PSČ 110 00.

 

Pořad valné hromady:

(1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;

(2) Volba orgánů valné hromady;

(3) Projednání a změna stanov Společnosti;

(4) Odvolání a volba člena představenstva Společnosti;

(5) Volba člena dozorčí rady Společnosti;

(6) Závěr valné hromady.

 

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu:

Valná hromada volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu:

Valná hromada přijímá následující změny stanov Společnosti:

1) článek 13 odst. 1 se ruší a zcela nahrazuje novým zněním, které zní: "Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena."

 

 2) článek 13 odst. 6 se ruší a zcela nahrazuje následujícím zněním: „Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení na adresu sídla společnosti. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada/jediný akcionář. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, může skončit funkce člena představenstva uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, ledaže bude ujednán jiný okamžik zániku funkce.“

 

3) v článku 13 se nakonec doplňuje odst. 9, který zní: "Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku shora přiměřeně."

 

4) v článku 14 se nakonec doplňuje odst. 3, který zní: "Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku shora přiměřeně."

 

5) článek 17 odst. 1 se ruší a zcela nahrazuje novým zněním, které zní: "Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena."

 

6) článek 17 odst. 7 se ruší a zcela nahrazuje následujícím zněním: „Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení na adresu sídla společnosti. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada/jediný akcionář. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, může skončit funkce člena dozorčí rady uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, ledaže bude ujednán jiný okamžik zániku funkce.“

 

7) v článku 17 se nakonec doplňuje odst. 9, který zní: "Má-li dozorčí rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku shora přiměřeně."

 

8) v článku 18 se nakonec doplňuje odst. 2, který zní: "Má-li dozorčí rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku shora přiměřeně."

 

 

Zdůvodnění:

S ohledem na snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti na 1 je nutné přijmout změny stanov reflektující tuto skutečnost, zejména s ohledem na práva členů orgánů Společnosti odstoupit ze svých funkcí.

 

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu:

Valná hromada s okamžitou účinností odvolává Lukáše Launa s funkce člena představenstva Společnosti. Valná hromada s okamžitou účinností volí Mgr. Petra Fialu do funkce člena představenstva Společnosti.

 

Zdůvodnění:

Z důvodu prodeje 10 ks akcií akcionářky PharmDr. Jany Doleželové představujících 50% podíl na základním kapitálu Společnosti akcionáři International Pharmaceutical Corporation, a.s. dojde k volbě nového člena statutárního orgánu Společnosti za účelem zajištění obchodního vedení Společnosti v souladu se zájmy majoritního akcionáře Společnosti.

 

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu:

Valná hromada s okamžitou účinností volí PharmDr. Martina Mašáta do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

 

Zdůvodnění:

Za účelem řádného fungování Společnosti je třeba zvolit člena dozorčí rady, neboť funkce člena dozorčí rady v současné době není nikým vykonávána.

 

 

V Praze dne 16.3.2016

_____________________

Lukáš Laun

člen představenstva

 

Zpět na seznam lékáren

Plzeňská lékárna

Naše společnost vznikla v květnu v roce 2004 sloučením několika lékáren. Od té doby jsme otevřeli několik dalších provozoven. Naším cílem je zkvalitnění stávajících služeb. Snažíme se zkompletovat sortiment tak, abychom úplně obsáhli veškerou nabídku léků, zdravotnických prostředků a volně prodejného sortimentu.

Napište nám Česky English
 

Aktuality

01.09.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
29.04.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
28.02.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »


Více novinek »

 

© International Pharmaceutical Corporation a.s. 2006-2013, design&program VisionWorks

best mens clothing